HaberMatik Mobil Lisansınız geçerli değil. Geçerli bir lisans satın almak için burayı tıklayın. Lisansınız varsa buraya tıklayarak lisansınızı aktifleştirebilirsiniz.

  • CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin TL’lik fatura açıklaması
  • Sigara yasağı alanı genişliyor

logo

17 Eylül 2014

Otomobil muayenesi öncesi 10 basit kontrol

Otomobil sahibi olmak, trafikte çeşitli sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Aracın sağlıklı kalabilmesi, bizim kadar trafikte seyreden diğer araçlar için de fazlasıyla önemli. Bu sebeple sıfır kilometre otomobiller için ilki 3’üncü yılda olmak üzere her 2 yılda bir, hafif ticari araçlar içinse ilki ikinci yıl olmak üzere her yıl muayene zorunlu.

Bir­çok ara­cın, ko­lay­ca gi­de­ri­le­bi­le­cek so­run­lar ne­de­niy­le araç mu­aye­ne­sin­den kal­dı­ğı­nın ve mu­aye­ne tek­ra­rı­na ge­ti­ril­di­ği­nin al­tı­nı çi­zen TÜV­TÜRK, araç sa­hip­le­ri­nin ken­di ken­di­le­ri­ne ko­lay­ca ya­pa­bi­le­ce­ği 10 ba­sit kon­tro­lü sı­ra­la­dı:

Ay­dın­lat­ma­ya dik­kat

*Ön ve ar­ka far­lar, sin­yal­ler, iç ay­dın­lat­ma ve ge­ri vi­tes lam­ba­sı­nın ça­lış­tı­ğın­dan emin olun.

*Ön ve var­sa ar­ka cam yı­ka­ma sis­tem­le­ri ça­lı­şır du­rum­da olmalı, ay­na­lar da ek­sik­siz ve ha­sar­sız ol­ma­lı.

*Em­ni­yet ke­mer­le­ri­nin tam ve ça­lı­şır du­rum­da ol­ma­lı.  

Yan­gın tü­pü ve ref­lek­tör

*Yan­gın tü­pü, ilk yar­dım çan­ta­sı, 2 adet üç­gen ref­lek­tör bu­lun­du­rul­ma­sı şart.  

*Tra­fik ve Tes­cil Bel­ge­le­ri­’n­de be­lir­ti­len şa­si nu­ma­ra­sı­nın ara­cın göv­de­sin­de­ki nu­ma­ray­la ay­nı ol­du­ğu­nu kon­trol edin.

*Las­tik­le­ri­niz­de ya­rık, yır­tık, ke­sik ol­ma­ma­lı­dır.

*Araç­ta LPG, CNG ve­ya LNG var­sa, mut­la­ka ta­di­lat mu­aye­ne­siy­le ruh­sa­ta iş­len­miş ol­ma­lı.

*Trak­tör rö­mork­la­rı, rö­mork ve ya­rı rö­mork kam­yon­la­rın ar­ka­sın­da uy­gun ar­ka işa­ret lev­ha­sı ta­kı­lı ol­ma­lı.

*Mi­ni­büs ve oto­büs araç sa­hip­le­ri, araç­lar­da, acil çı­kış lev­ha­la­rı­nın ve ye­ter­li adet­te acil çı­kış çe­ki­ci­nin bul­du­ğu­nu kon­trol et­me­li.

*Kam­yon, rö­mork ve ya­rı rö­mork­la­rın ar­ka­sın­da ve ya­nın­da çe­pe­çev­re ve/ve­ya boy­la­ma­sı­na uy­gun ref­lek­tif şe­rit­ler ta­kı­lı ol­ma­lı.

Share
#

SENDE YORUM YAZ