HaberMatik Mobil Lisansınız geçerli değil. Geçerli bir lisans satın almak için burayı tıklayın. Lisansınız varsa buraya tıklayarak lisansınızı aktifleştirebilirsiniz.

  • CHP’li vekilden 1 milyon 200 bin TL’lik fatura açıklaması
  • Sigara yasağı alanı genişliyor

logo

17 Eylül 2014

Jaguar şimdi sedan tasarımıyla karşınızda

Mar­ka­nın ye­ni ta­sa­rım fel­se­fe­si­ni yan­sı­tan XE mo­de­li, Lon­dra­’da ta­nı­tıl­dı.

Lüks iç ta­sa­rım

Ger­çek bir sü­rüş oto­mo­bi­li ola­rak ta­sar­la­nan araç, ar­ka­dan itiş­li ya­pı­sı, ge­liş­miş ha­fif ya­pı­sı, lüks iç ta­sa­rı­mı ve spor­tif ola­rak ayar­lan­mış sü­rüş ve kul­la­nım özel­lik­le­riy­le sı­nı­fı­nın en id­di­alı tem­sil­ci­le­ri ara­sı­na gir­me­ye aday. Kı­sa bir sü­re ön­ce Bo­ru­san Oto­mo­tiv ile Tür­ki­ye dis­tri­bü­tör­lü­ğü an­laş­ma­sı im­za­la­yan mar­ka, ye­ni ara­cı­nı 2015’te pa­za­ra su­na­cak. Stan­dart XE se­ri­si­nin yük­sek per­for­mans­lı ver­si­yon­la­rı XE S ola­rak ta­nım­la­na­cak. De­tay­la­rı ekim ayı ba­şın­da Pa­ris Oto­mo­bil Fu­arı­’n­da açık­la­na­cak.

İki farklı motor olacak

Verilen bilgiye göre araçta 2 litrelik benzinli ve dizel motor seçenekleri de yer alacak. Bu motorda 6 ileri manuel şanzıman standart olarak sunulacak. 163 beygir güç ve 380 nm tork üreten dizel versiyon, Türkiye’ye sadece 8 ileri otomatik şanzımanla getirilecek. Bu aracın ortalama tüketiminin 4 litre seviyesinde olması bekleniyor.

340 beygirlik V6

Ye­ni XE se­ri­si­nin top mo­de­li S ver­si­yo­nu ola­cak. 3 lit­re­lik V6 mo­to­run gö­rev yap­tı­ğı bu ver­si­yon, 340 bey­gir güç ve 450 nm tork üre­ti­yor. Su­per şarj­lı (su­perc­har­ged) üni­te, 8 ile­ri oto­ma­tik şan­zı­man­la kom­bi­ne edi­li­yor. Bu sa­ye­de araç, 0-100 km/s iv­me­len­me­si­ni sa­de­ce 4.9 sa­ni­ye­de ta­mam­lı­yor. Ara­cın son sü­ra­tiy­se elek­tro­nik ola­rak sa­at­te 250 ki­lo­met­rey­le sı­nır­lan­dı­rıl­mış. 

BUGÜN

Share
#

SENDE YORUM YAZ